Skip to main content

خبرها

بازدید آزمایشگاه علوم ورزشی دانشگاه فردوسی

چهارشنبه، ۱۴ دی ۰۱

دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه سجاد در روز سه شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ همراه آقای دکتر محمد رحیمی جهت درک بهتر مفاهیم درس سنجش و اندازه گیری از آزمایشگاههای علوم ورزشی دانشگاه فردوسی بازدید نموده اند.