رفتن به محتوای اصلی

دانشکده علوم انسانی

چشم انداز دانشکده

دانشکده علوم انسانی دانشگاه سجاد از مهرماه سال ۱۳۹۹ با کسب مجوز تاسیس دو رشته علوم ورزشی و مدیریت صنعتی از شورای گسترش آموزش عالی  وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد.

دانشکده علوم انسانی در راستای رسالت تربیت سرمایه انسانی کارا، صاحب اندیشه، کارآفرین در حوزه های مختلف و در چارچوب برنامه های مبتنی بر آموزش، پژوهش و مسئولیت اجتماعی فعالیت می کند و فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی دانشکده علوم انسانی به شرح زیر می باشد:

  • آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب؛
  • انجام تحقیقات عملی برحسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشوری در چارچوب برنامه‌های دانشگاه؛
  • تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه؛
  • ایجاد تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان دانشکده؛
  • ایجاد روابط علمی و آموزشی با متخصصین و دانشگاه های داخلی و خارجی از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه؛

و انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجویی، اداره امور کتابخانه دانشکده و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذیربط از فعالیت های دانشکده خواهد بود.